Rąbiń

Wieś wzmiankowana w źródłach od 1316 roku.  Od średniowiecza aż do 1698 roku stanowiła ona własność Rąbińskich. W 1698 roku Rąbiń został sprzedany Krzysztofowi Mielżyńskiemu. W roku 1804 Mielżyńscy sprzedali wieś Józefowi Chłapowskiemu, w 1821 r. dobra odziedziczył jego syn Dezydery Chłapowski wraz z żona Antoniną. Przez kolejne lata Rąbiń był własnością rodziny Chłapowskich. W 1796 roku wzmiankowany jest w Rąbiniu murowany pałac, parterowy, z mieszkalnym poddaszem, nakryty gontowym dachem. Na początku XX wieku przebudowany i rozbudowany dwór służył jako rządcówka i ochronka.

Kościół. Pierwsza zmianka o kościele w Rąbiniu pochodzi z 1391roku. Obecny kościół zbudowany został na przełomie XV i XVI wieku. Konsekrowany był 1556 roku. W 1648 roku dobudowano do niego dwie boczne kaplice.  W dzisiejszym kształcie kościół jest budowlą o cechach późnogotyckich, orientowaną, murowaną z cegły. Z romańskiego kościoła pozostał fragment północnej ściany nawy z kostki granitowej. W zewnętrzne mury kościoła wmurowane są stacje drogi krzyżowej, wzdłuż drogi z Kopaszewa do Rąbinia, którą transportowano ciało i Zofii z Chłapowskich Koźmianowej, córki gen. D. Chłapowskiego. W kościele znajduje się późnobarokowy pochodzący z XVIII w. ołtarz. W prezbiterium po obu stronach ołtarza znajdują się późnorenesansowe na grobki Janów Rąbińskich. Przedstawiają one rycerzy w pozycjach półleżących z kartuszami herbowymi oraz łacińskimi inskrypcjami. Przy kościele znajduje się cmentarz o dużych wartościach historycznych. Można tam oglądnąć nagrobki rodziny Chłapowskich i Gutakowskich, w tym miedzy innymi płytę nagrobna gen. Dezyderego Chłapowskiego, jego żony Antoniny , czy też płytę nagrobną Joanny Grudzińskiej (żony Wielkiego Księcia Konstantego).  W lesie między Rąbiniem a Błociszewem  znajduje się drewniana kapliczka pw. św. Kazimierza. Została ona wybudowana w 1909 roku w miejscu tragicznego wypadku, w wyniku którego zginął Kazimierz Chłapowski. Kaplica jest zrębowej konstrukcji, na kamiennym podmurowaniu. Dach kryty jest gontem, w ścianach bocznych dwa okna zamknięte łukami. Nad wejściem do kaplicy jest małe okrągłe okienko.